Ennetähtaegne vanglast vabanemine – oluline lahend

Anu Toomemägi-Kivistik esindas kaitsjana edukalt  ennetähtaegse vabastamise asjas noorukit, keda oli süüdi mõistetud alaealisena toime pandud mõrvas ja kelle vabastamisele vaidlesid vastu nii vangla kui ka prokurör. Kuigi maakohus isikut ennetähtaegselt vabastamast keeldus, vaidlustas kaitsja, Anu Toomemägi-Kivistik, selle otsuse ringkonnakohtus põhjusel, et maakohus oli määrust tehes rikkunud menetlusnorme.

Nimelt leidis maakohus, et isik ei vääri vabastamist, kuna ta ei ole süüd täielikult tunnistanud ja seda ka kahetsenud ning et karistuse lõpptähtajani on veel aega. Kaitsja sellise argumentatsiooniga ei nõustunud, sest ennetähtaegse vabastamise otsustamisel ei ole  oluline see, mil määral isik ajal, kui tema üle kohut peeti end süüdi tunnistas. Loevad need asjaolud, mis tulenevad seadusest ehk et kantud peab olema vähemalt seaduses sätestatud minimaalne karistusaeg ning ülejäänud osas on vajalik vabastamise otsustamisel kaaluda selle üle, kas ja kuidas on süüdimõistetu end vangistuses üleval pidanud ning millised on isiku väljavaated resotsialiseerumiseks vabaduses. Konkreetsel juhul esitas kaitsja kohtule tõendid sellest, et isik on vangistuses vahetpidamata õppinud lõpetades nii põhikooli ning ka gümnaasiumi ja töötanud  eeskujulikult ning samuti tõendid tema toimetuleku võimalustest vabaduses, sest konkreetne nooruk tasus kaitsjatasugi enda taotlusel vanglas teenitud vahendite arvelt, mis on väga harukordne juhus. 

Tallinna Ringkonnakohus leidis, et määruskaebus tuleb menetlusse võtta ning nõustus kaitsjaga, et viidatud maakohtu argumentatsioon ei vasta kehtivale õigusele ja kohtupraktikale ning otsustas maakohtu määruse tühistada, mille järelmina pääses noormees vabadusse selleks, et katseaja lõpuni täita kriminaalhooldusel kohustuslikke nõudeid juba elades kodus ning käies tööl või ka kõrgkoolis, kuhu noormees samuti sisse astuda soovib.

Ehk siis mitte alati, kui ka vangla ja ka prokurör vastu vangistusest ennetähtaegsele vabanemisele vastu vaidlevad, ei ole  ennetähtaegne vabastamine välistatud. 

Kriminaalmenetluses tegutseva advokaadi, Anu Toomemägi-Kivistik, seisukohal on tegemist olulise lahendiga ennetähtaegse vabastamise asjades.

Meediakajastus, mis lahendit puudutab, leidub näiteks Õhtulehes.