Töölepingu lõppemise kuupäev

Vaidlusi on tekitanud töölepingu lõppemise kuupäev olukorras, kus tööleping öeldakse üles päeva pealt ning ülesütlemisavaldus edastatakse posti teel. 

Teeme olukorra lihtsamaks ja võtame ette konkreetse näite. Tööandja soovib erakorraliselt lõpetada töötajaga töölepingu ja soovib seda teha päeva pealt. Töötaja aga sel ja ka järgnevatel päevadel füüsiliselt kohal ei ole või on tal hoopis kaugtöö. Tööandja koostab ülesütlemisavalduse 10.05 ning kirjutab, et tööleping lõpetatakse päeva pealt ehk viimane tööpäev on 10.05. Avaldus edastatakse töötajale postiga. Ilmselgelt saab töötaja avalduse kätte alles mõne päeva pärast. Toome näiteks, et ta saab selle kätte 13.05. Teiste sõnadega töötaja saab teada, et tema tööleping on lõppenud 3 päeva tagasi. 

Töölepingu õiguses kehtib põhimõte, et töölepingut ei saa lõpetada tagasiulatuvalt. Seda on ka Riigikohus mitmel korral kinnitanud. Sellises olukorras tekib justkui töötajal õigus öelda, et ülesütlemine on tühine ja nõuda tööandjalt hüvitist. 

02.05.2019. a  tegi Riigikohus sarnases vaidluses otsuse (Riigikohtu otsus asjas nr 2-17-6057), kus ta märkis, et ainuüksi asjaolu, et töötaja sai tööandja töölepingu ülesütlemise avalduse kui tahteavalduse kätte pärast avaldusse märgitud töölepingu lõpetamise kuupäeva, ei tähenda, et tööleping oleks üles öeldud tagasiulatuvalt. Teiste sõnadega leidis Riigikohus, et selline ülesütlemine on kehtiv.

Nüüd tekib aga küsimus, mis on töölepingu lõppemise päev. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 69 lõigetest 1 ja 2 tulenevalt muutub meie näites töölepingu ülesütlemisavaldus kehtivaks selle kättesaamisega ehk 13.05. See on ka kuupäev, mil tööleping lõppeb

See on äärmiselt oluline asjaolu ka lõpparve väljamaksmisel kuivõrd lõpparve suurus on otseses seoses töölepingu lõppemise päevaga. 

Ülalkirjeldatud olukord on heaks näiteks, miks võimaluse korral tuleks eelistada ülesütlemisavalduse esitamine näost näkku kuna siis ei teki vaidlust selle üle, mis kuupäeval on tööleping lõppenud. Samas arvestades tänapäeva olukorda, kus tööandjad pakuvad kaugtöö tegemise võimalusi ei ole näost näkku avalduse edastamine võimalik. Heaks variandiks saaks kasutada ka Skype, kus tööleping edastatakse e-postiga või edastatakse dokument Skype teel ja seejuures suheldakse koheselt ka töötajaga ehk siis tehakse kindlaks, et ta on selle reaalselt samal päeval kätte saanud. Igal juhul palun kõigil arvestada, et töölepingu ülesütlemisavaldus muutub kehtivaks kui selle on teine pool kätte saanud. 

Jana Reitsakas

Vandeadvokaat 

September 2017


Antud artikkel annab üldise informatsiooni õiguslikes küsimustes ning seda ei saa lugeda õigusteenuse osutamiseks. Iga juhtumi puhul tuleb arvestada selle eripäraseid asjaolusid. Seisukoha saamiseks arvestades just Teie juhtumit palun võtta ühendust advokaadibürooga REMO’s.