Kui netovara (omakapital) ei vasta nõuetele

Äriseadustikus on sätestatud netovara ehk omakapitali miinimum nõue. Nimelt, kui osaühingul/aktsiaseltsil on netovara vähem kui pool osa/aktsiakapitalist või vähem kui on sätestatud miinimaalne osakapitali suurus (2 500 eurot) või aktsiakapitali suurus (25 000 eurot), siis ähvardab ettevõtet äriregistrist kustutamine.

Äriregister pöörab tähelepanu majandusaasta aruandes märgitud omakapitali vastavusele seaduse nõuetele. Kui see ei vasta nõuetele, siis ähvardab ettevõtet äriregistrist kustutamine, kuid see ei toimu kiiresti ega märkamatult. Nimelt saadab äriregister eelnevalt ettevõtte äriregistris märgitud aadressile hoiatusmääruse sundlõpetamiseks, andes täiendava tähtaja omakapitali viimiseks vastavusse nõuetele. Kui ettevõte ei tegutse, siis järgnevalt on oht saada kohtult kiri sundlõpetamise kuupäevaga, kus samuti antakse ettevõttele veel aega kas viia omakapital vastavusse või alustada likvideerimismenetlusega. Kui ettevõte ka siinkohal ei tegutse, siis kustutatakse see äriregistrist. Kui kaua aega võtab kogu protsess ei ole võimalik täpsemalt öelda, aga oma kogemuse põhjal saan väita, et enamus ettevõtteid on esitanud mitu majandusaasta aruannet nõuetele mittevastava omakapitaliga enne kui äriregister teeb hoiatusmääruse. Antud väide tugineb puhtalt artikli autori erialasele kogemusele ega saa olla mitte mingiks reegliks, millest saaksid ettevõtted lähtuda.

Olenemata sellest, et hoiatusmääruseni või reaalse sundlõpetamiseni läheb aega soovitame siiski võtta kasutusse vajalikud abinõud koheselt, kui majandusaasta aruandes on omakapitali suurus nõuetele mitte vastav. Abinõude valik on suhteliselt lai ja lähtuda saab konkreetsest juhtumist.

Äriseadustik sätestab, et sellises olukorras peavad osanikud/üldkoosolek otsustama osa/aktsiakapitali vähendamise või suurendamise, ettevõtte lõpetamise, ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise, pankrotiavalduse esitamise või võtma tarvitusele muu abinõu. Mis see muu abinõu on, ongi loominguline küsimus, kuid eesmärk on, et antud abinõu muudaks omakapitali nõuetele vastavaks. 

Osakapitali suurendamine või vähendamine

Eesmärk on suurendada ettevõtte varade väärtust ja seda saab teha näiteks varade lisamise kaudu rahaliste või mitterahaliste sissemaksetega või teha ettevõttele kingitusi ja annetusi, mis samuti tõstavad omakapitali kasumiaruande kaudu.

Samuti on võimalik omakapitali viia nõuetele vastavaks vähendades ettevõtte kohustusi.

Levinud on osaniku/aktsionäri poolt antud laenu konverteerimine omakapitaliks. Seda saab teha näiteks osa/aktsiakapitali tõstmisel ülekurssiga. Näiteks, kui on vajalik ettevõtte omakapitali saada 10 000 eurot, siis on võimalik tõsta osa/aktsiakapitali 10 euro võrra ülekurssiga kokku summas 9 990 eurot. 10 eurot tõstetakse osa/aktsiakapitali ja 9 990 eurot läheb ülekurssi reale.

Muud abinõud

Võimalik on üldse loobuda osaniku/aktsionäri poolt antud laenu tagasi nõudest, mida aga mitmetel põhjustel me siiski ei soovita kuna võib kaasa tuua täiendava maksukohustuse osanikule/aktsionärile. 

Samuti on kasutatud võimalust luua reservkapital, mis aga ei ole käesoleval hetkel seadusega kuigi põhjalikult ja ammendavalt reguleeritud. Raamatupidamise seaduse kohaselt on võimalik moodustada reserve. Siinkohal tuleb aga eelnevalt põhjalikult analüüsida olukorda ning paika panna tegevuskava selline, mis välistada tulevikus Maksuameti poolt sissemakse väljamaksmise lugemist dividendina ning tulumaksu kohustuse rakendamist.

Kokkuvõte

Antud artikli raames ei ole antud kindlaid suuniseid ettevõtetele, mille alusel saaks otsustada, millisel viisil tuleks omakapital viia vastavusse seaduse nõuetega. Artikli eesmärk oli tutvustada põgusalt erinevaid variante, mis ei ole siinkohal kaugeltki ammendavalt loetletud. Samuti pöörata ettevõtete tähelepanu sellele, et antud olukorda ei tohi suhtuda kerge käeliselt. Vastasel juhul ärkavad osanikud/aktsionärid üks hommik avastades, et nende ettevõte on äriregistrist kustutatud.

Jana Reitsakas

Vandeadvokaat 

September 2017


Antud artikkel annab üldise informatsiooni õiguslikes küsimustes ning seda ei saa lugeda õigusteenuse osutamiseks. Iga juhtumi puhul tuleb arvestada selle eripäraseid asjaolusid. Seisukoha saamiseks arvestades just Teie juhtumit palun võtta ühendust advokaadibürooga REMO’s.