Võimalik vaid Eestis –üldmäärus vs seadus

Alates aasta algusest on palju räägitud sellest, et isikuandmete kaitse üldmäärus jõustub 25.05.2018. a ja kõiki suunati tegema ettevõtte siseseid analüüse ja vajadusel ümberkorraldusi. Paljud autori kliendid suhtusid asjasse tõsiselt ja tegelesid sellega ning ei saa jätta neid kiitmata. Kahjuks aga kiidusõnu ei jätku meie seadusandjale, kes ei jõudnud valmis isikuandmete kaitse seaduse õigeks ajaks.

Isikuandmete kaitse üldmäärus hakkas kehtima alates 25.05.2018. a, mis on kõikidele kehtiv ja kohustuslik täitmiseks. Samas on kehtiv ka isikuandmete kaitse seadus (edaspidi IKS). Isikuandmete kaitse üldmääruses sisalduvad nii uued põhimõtted ja kui ka regulatsioon, mis on vastuolus IKS’ga. Inimesed on segaduses, millist regulatsiooni kasutada ja kahjuks paljud jõuavad järeldusele, et kohustuslik on täitmiseks ikka Eesti seadus. Nii see aga ei ole. Üldmäärus on otsekohalduv õigusakt ja seda tuleb täita. 

Täna kehtiva IKS’ga võeti üle direktiiv 95/46/EÜ, mis aga tunnistati kehtetuks alates 25.05.2018. a. Direktiiv on küll kehtetu aga IKS ikka veel kehtiv. Üldmäärus reguleerib nagu ka IKS, milliseid andmeid võib töödelda, kuidas andmeid töödeldakse, mis on füüsilise isiku õigused jne. Üldmäärus on aga jätnud liikmesriikidele kaalutlusõiguse riigisiseselt täpsustada ja kehtestada teatud isikuandmete töötlemisega seotud küsimusi. Seega uus IKS tuleb oluliselt lühem ja keskendub peamiselt isikuandmete töötlemise erialustele ja töötlemisele õiguskaitseasutuste poolt süütegude tõkestamisel, avastamisel, menetlemisel ja karistuste täideviimisel. Nii see peaks juba olema alates 25.05.2018. a. Autor käesolevaga küll möönab, et tundub, et Vabariigi Valitsuse algne mõte nii ka oli, kuid uue seaduse eelnõu võeti tagasi peale teist lugemist. Kahjuks ei ole uus eelnõu tänase päeva seisuga veel kaugele jõudnud. Nii ongi tekkinud meil olukord, kus kehtib ja kõigile on kättesaadav seadus, kuid selleks, et teada saada, mis osas see kehtib ja mis osas mitte, tuleb lisaks lugeda ka isikuandmete kaitse üldmäärust. 

Muud soovitust hetkel ei oskagi öelda, et kui tutvuge esmalt isikuandmete kaitse üldmäärusega ja kui seal ei leia vastust oma küsimusele, siis vaadake IKS’i. Loodame, et antud segadus varsti lõppeb ja jõustub uus seadus. Selle koostamiseks oli ju aega kõigest 2 aastat kuivõrd isikuandmete kaitse üldmäärus jõustus juba 2016. a ning kõikidele liikmesriikidele oli antud 2 aastat aega ettevalmistuseks. 

Jana Reitsakas

Vandeadvokaat 

September 2017


Antud artikkel annab üldise informatsiooni õiguslikes küsimustes ning seda ei saa lugeda õigusteenuse osutamiseks. Iga juhtumi puhul tuleb arvestada selle eripäraseid asjaolusid. Seisukoha saamiseks arvestades just Teie juhtumit palun võtta ühendust advokaadibürooga REMO’s.