Eesti Hümni teotamisega seotud kohtuasjast

02.04.2024 kuulutas Harju Maakohus välja kohtuotsuse kohtuasjas, kus kohtu alla on antud KarS § 245 lg 1 alusel Eesti Vabariigi hümni teotamise süüdistuses Jüri Kivit. Kaitsja Anu Toomemägi-Kivistik on kohtuotsuse vaidlustamiseks juba koostanud ja kohtule edastanud ka apellatsiooniteate.

Muus osas asja suuremalt kommenteerimata soovib kaitsja esile tuua seda, et meedias avaldatud kahest laulust, viimase ehk “Den Europõ” puhul  toimus menetlus väärteoasjas KarS § 151’1 lg 1 alusel. 

Viidatud sätte kohaselt on agressiooniakti, genotsiidi, inimsusevastase kuriteo või sõjakuriteo toimepanemisega seotud sümboli avaliku eksponeerimise eest neid tegusid toetaval või õigustaval viisil ettenähtus karistusena rahatrahv kuni kolmsada trahviühikut või arest. PPA leidis väärteomenetluse tulemusel, et Jüri Kiviti loodud laul kvalifitseerub KarS § 151’1 lg 1 koosseisu ning karistas teda rahatrahviga 40 trahviühikut , s.o summas 160 eurot.

Kaitsja Anu Toomemägi-Kivistik vaidlustas väärteoasjas tehtud otsuse ning selle tulemusel kuulutas Harju Maakohus 20.12.2023 välja kohtuotsuse, millega tühistati Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri Ida-Harju PJ  16.06.2023 üldmenetluse otsus ning lõpetati väärteomenetlus Jüri Kiviti suhtes, kuna teos puuduvad väärteo tunnused.Lisaks mõistis kohus Jüri Kiviti kasuks riigi eelarve  vahenditest õigusabi eest makstud tasu summas 822 eurot.